29 Jun 2022

14 Jun 2022

20 Apr 2022

 

 

SSP HIGH SCHOOL

MTIHANI WA MWEZI – KIDATO CHA PILI

KISWAHILI

Muda: Masaa 2:30                                               Tuesday 15 Feb 2022.

MAAGIZO KWA WATAHANIWA

1.   Mtihani huu una sehemu kuu TANO (5), A, B, C, D na E.

2.   Jibu maswali YOTE kutoka kila sehemu.

3.   Zingatia maelekezo ya kila swali.

4.   Simu za mkononi haziruhusiwi katika chumba cha mtihani.

5.   Andika jina lako  katika kila ukurasa wa kijitabu chako cha kujibia.

 

KWA MATUMIZI YA USAHIHISHAJI

NAMBARI YA SWALI

ALAMA

SAINI

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

6.    

 

 

JUMLA

 

 

 

 

Mtihani huu una kurasa 10 zenye maandishi.

 

SEHEMU A (Alama 25)

 UFAHAMU NA UFUPISHO

1.    Soma habari ifuatayo kisha jibu maswali yanayofuata.

Miti ina faida nyingi sana kwa binadamu. Miti husitiri nchi kama vile nguo inavyomsitiri binadamu. Nchi isiyokuwa na miti ni sawa na mtu ambaye amevuliwa nguo.

 

Kuongezeka kwa idadi ya watu na kutokuwepo kwa nishati mbadala kama vile gesi na umeme mijini na vijijini kumesababisha kuwepo kwa matumizi lukuki ya kuni na mikaa katika shughuli za binadamu za kujikimu. Hali hii imesababisha baadhi ya sehemu za nchi kugeuka jangwa. Matukio ya uhaba wa mvua na upungufu wa maji kwenye mito na mabwawa yamejitokeza miaka ya hivi karibuni.

 

Viongozi wa nchi yetu waliliona hili mapema ndio maana walianzisha kampeni za kuhimiza upandaji miti kwa kupitia vyombo vya habari. Kulikuwa na: “kata mti panda mti mmoja, panda miti miwili na hata kukataza kabisa ukataji wa miti”. Lakini utekelezaji haujawahi kuwa na mafanikio kwa asilimia mia moja.

 

Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwani kama wasemavyo waswahili: “usipoziba ufa utajenga ukuta”. Ni muhimu ifike mahali mmoja wetu atambue kuwa miti au misitu ni roho ya taifa.

 

Binadamu hunufaika na miti kwa njia nyingi. Watu wengine hupikia kuni au mikaa na wengine hujengea miti. Watu wengine hupasua miti mikubwa na kupata mbao ambazo zinatumika kutengeneza samani kama meza, viti, kabati, madawati, rafu nk. Mbao nyingine hutumika kupaulia nyumba kutengeneza milango na vifaa vingine vya nyumbani.

 

Pia miti hutupatia matunda mbalimbali ambayo ni matamu na mazuri kwa afya ya mwili kama vile malimao, machungwa, maembe, zambarau nk. Nyuki pia hutumia maua ya miti kama malighafi ya kutengeneza  asali.

 

Faida nyingine ya miti au misitu ni kurekebisha hali ya hewa.  Nchi isiyo na miti ya kutosha haipati mvua za kutosha kwani sehemu zenye misitu ndizo zipatazo mvua nyingi na za kutosha. Tatizo la mgao wa umeme lililolikumba nchi yetu kwa kiasi kikubwa limetokana na uharibifu wa uoto wa asili ikiwemo miti, vichaka, nyasi na mimea mingine. Miti au mimea ikiharibika ardhi hukauka, vyanzo vya mito au chemchem hukauka na kina cha maji kwenye mabwawa hupungua. Miti pia humfaa binadamu kwa kumpatia dawa asili kwenye majani yake, maua, magome au hata mizizi.

 

Faida zote hizi zinadhihirisha kuwa miti ni rafiki mkubwa wa binadamu ambaye hajatendewa haki kwa kukatwa ovyo na kuchomwa moto. Ikumbukwe kuwa tukiangamiza miti na sisi tunaangamia.

 

Maswali:

a)   Andika kichwa cha habari uliyosoma kwa maneno yasiyozidi matano.

_________________________________________________________________

b)   Mwandishi ana maana gani anaposema “usipoziba ufa utajenga ukuta”?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)    Taja faida tatu za miti au misitu.

(i)           ____________________________________________________________

(ii)          ____________________________________________________________

(iii)         ____________________________________________________________

d)   Eleza kwa kifupi maana ya maneno yaliyopigiwa mstari kama yalivyotumika

kwenye habari uliyosoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.    Fupisha habari hii kwa maneneo yasiyozidi 150.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SEHEMU C (Alama 25)

SARUFI

3.    a) Toa maana ya mofimu na aina zake.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Eleza dhima za mofimu zilizopigiwa mstari katika yafuatayo:

(i)             Wamejipiga

____________________________________________________________

(ii)            Umesoma

____________________________________________________________

(iii)           Tumemchezesha

____________________________________________________________

(iv)          Sijaw aona

____________________________________________________________

(v)            Limia

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

c)  Chagua kifungu cha maneno kutoka ORODHA B kinachotoa maelezo sahihi ya

     maneno/neno katika ORODHA A kasha andika herufi ya jibu sahihi katika

     jadweli.

ORODHA A

ORODHA B

(i)   Nyanya

(ii)  A, E, I, O, U   

(iii) Angewahi angenikuta                                     

(iv)Idadi ya fonimu za Kiswahili

(v)  Fonolojia

A.    Insha

B.    Starehe 

C.    Sarufi matamshi

D.   Irabu/fonimu

E.    Shina/mzizi

F.    Sentensi shurutia

G.   Sentensi

H.   Thelathini

I.     Ishirini na tano

J.    Bibi

K.    Sarufi maana                                                                            

 

Jibu:

i

ii

iii

iv

v

 

 

 

 

 

 

SEHEMU D: (Alama 25)

FASIHI SIMULIZI

4.    a)  (i)      Fasihi simulizi ni

________________________________________________________________________________________________________________________

(ii)      Taja tanzu nne za fasihi simulizi.

·         _________________________________________________________

·         _________________________________________________________

·         _________________________________________________________

·         _________________________________________________________

 

 

 

5.    a)  Kifuatacho ni kielelezo kinachoonesha mchoro wa Fasihi simulizi, tanzu na vipera

vyake. Jaza nafasi zilizoachwa wazi.

 

FASIHI SIMULIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b)   Taja dhima tatu za fasihi katika jamii.

(i)   ______________________________________________________________

(ii)  ______________________________________________________________

(iii) ______________________________________________________________

c)   Malizia methali zifuatazo:

(i)   Asiyesikia la mkuu  ___________________________________.

(ii)  ________________________________ humaliza buyu la asali.

(iii) ________________________________ hujaza kibaba.

 

SEHEMU E: (Alama 20)

UTUNGAJI

6.    a)  toa maana ya barua na aina zake          

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b)  Andika barua kwa mwalimu mkuu ukimuomba urejee kidato cha kwanza mwaka huu kwa sababu mwaka jana hujasoma vizuri. Jina lako liwe masumbuko sijaona. Shule unayosoma SSP secondari S.L.P 897 ZANZIBAR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

 

Powered by Blogger.

Wasiliana nami papo kwa papo

Name

Email *

Message *

Ads 468x60px

Breaking News

Top Featured

Featured Posts

Sample text

Sample Text

Recomended

Mtila

Facebook

Advertise

Most Popular

Connect With Us

Followers

Social Icons

Pages

Pages

BTricks

Pages

Popular posts

Tafuta chochote ukiwa hapahapa

Kategori

Recent Comments

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

recent posts

Video Of Day

TRANSLATE

Instructions

Video

Flickr Images

FURAHIA UWEPO WAKO HAPA

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

Imetembelewa mara

TAKWIMU ZA WATEMBELEAJI

Popular Posts

SAJIRI

Definition List

premium-wordpress-themes.org